STATUTEN VZW


FINADO vereniging zonder winstoogmerk

Gevestigd in het Vlaams gewest, Egied De Jonghestraat 179, 2880 BORNEM

Opgericht op 21 december 1998

Identificatienummer 232999

Ondernemingsnr.:  0465159936

RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

 

Gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 juni 2022


In het jaar 2022, op 21 juni, zijn samengekomen met de bedoeling de statuten van de v.z.w. te wijzigen:

Beelaert Patrick, Belg, Overheet 22, 9290 Berlare
Bouckaert Greetje, Belg, Beekstraat 120, 8730 Oedelem
Callaerts Guido, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem
De Kempeneer Petra, Belg, Gemeentestraat 23/101, 2811 Hombeek
De Sutter Filip, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
Gielkens Ann, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
Imbrechts Jan, Belg, Oudebaan 65, 3071 Erps-Kwerps
L’Ecluse Annelies, Belg, Guido Gezellestraat 19 bus 2, 9470 Denderleeuw
Moens Geert, Belg, Parklaan 121, 9150 Bazel
Op de Beeck Hans, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
Van Boven Greta, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
Vandemeulebroeke Koen, Belg, Beekstraat 120, 8730 Oedelem
Van huffel Maria-Helena, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem

De voorzitter legt aan de leden van de vereniging uit dat de wijzigingen aan de statuten noodzakelijk zijn om ze overeenkomstig te maken met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Na voorlezing en bespreking geeft de algemene vergadering unaniem haar goedkeuring aan de hiernavolgende tekst:

 TITEL I. -- Naam, zetel, duur, doel
Naam
Artikel 1. De vereniging draagt de naam " FINADO", vereniging zonder winstoogmerk.
Zetel
Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Bornem, E. De Jonghestraat 179, gelegen in het Vlaams gewest. De zetel mag naar gelijk welke plaats in de gemeente worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van het bestuur. Niets belet dat de vereniging andere bijhuizen of uitbatingszetels opent in België.
Duur
Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Doel
Art. 4. De vereniging heeft tot doel de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen te verbeteren door het organiseren van peterschappen en de verwezenlijking van structurele projectwerking in Ethiopië en Haïti.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:
• sensibilisering in onderwijsinstellingen, verenigingen en op evenementen met het oog op fondsenwerving
• ontwikkelen van projecten in samenwerking met plaatselijke partnerorganisaties ter verbetering van de toegang tot drinkbaar water, sanitair en onderwijs ten voordele van kwetsbare doelgroepen en met oog voor de duurzame ontwikkelingsdoelen

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van [bijkomstige] commerciële
en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd
voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen
aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de
statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

TITEL II. -- Leden
Soorten
Art. 5. De vereniging bestaat uit effectieve leden die verder als leden zullen vermeld worden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden. De wettelijke bepalingen van artikelen 7 en 8 zijn alleen op hen toepasselijk.
Toetredingsvoorwaarden
Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door het bestuursorgaan dat verder als het bestuur zal vermeld worden, als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan het bestuur. De beslissing wordt zonder verhaal door het bestuur aan de kandidaat ter kennis gebracht.

Duur van het lidmaatschap
Art. 7. De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan het bestuur.
Kunnen als ontslagnemend beschouwd worden, de leden die zonder verantwoording tweemaal na elkaar afwezig zijn op de algemene vergadering.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen en mits aanwezigheid van twee derde van de leden. Het bestuur mag tot die beslissing van de algemene vergadering, de leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer en wellevendheid, schorsen van deelname aan de activiteiten van de vzw.
Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend lid of uitgesloten lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.
Jaarlijkse bijdrage
Art. 8. De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage.

TITEL III. -- Het bestuur
Aantal, verantwoordelijkheid, bezoldiging, formaliteiten
Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, die benoemd worden door de algemene vergadering, onherroepbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden onder de leden.
De bestuurders nemen in uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij bij beslissing van de algemene vergadering anders wordt beslist.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen de maand neergelegd bij de griffie en na neerlegging binnen de tien dagen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Duur
Art. 10. De duur van het mandaat is onbeperkt en wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de vereniging.
Een bestuurder kan schriftelijk ontslag indienen bij de voorzitter van de vzw die dit ontslag aan het bestuur zal bekend maken.
Bij het openvallen van een mandaat kan een voorlopig bestuurder benoemd worden om het mandaat van degene die hij vervangt te beëindigen. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Voorzitter en andere formele functies
Art. 11. De algemene vergadering benoemt onder de bestuurders een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris.
Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.
Beraadslagingen en beslissingen
Art. 12. Het bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen van het bestuur worden genomen met de meerderheid van stemmen van de tegenwoordige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.
Bevoegdheid
Art. 13. Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging. Het bestuur kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten afsluiten en verlijden, dadingen aangaan, overeenkomsten sluiten, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren, leningen aangaan, alle bank- en financiële verrichtingen doen, huurovereenkomsten van om het even welke duur afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, afstand doen van alle rechten, alle machten verlenen aan lasthebbers van zijn keuze, die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur
Art. 14. Het bestuur kan uit zijn leden een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der postcheques, banken, spaarkassen en andere financiële diensten en instellingen.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens het bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of machtiging, tenzij het bestuur een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die daden.

TITEL IV. -- Algemene vergadering
Samenstelling
Art. 15. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Bevoegdheid
Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
1° de statutenwijziging;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Samenroeping
Art. 17. De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. De algemene vergadering komt jaarlijks samen in de in de loop van de eerste zes maanden..
Op ieder ogenblik kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, of op vraag van minstens één vijfde van de leden. Alle leden moeten opgeroepen worden bij gewone of aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, vastgelegd door het bestuur.

Beraadslagingen en beslissingen
Art. 18. Alle leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.
De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt beslist door de wet of de onderhavige statuten.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
Statutenwijziging, ontbinding, uitsluiting van leden, speciale vereisten
Art. 19. par. 1. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien die wijziging op de oproeping vermeld is en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Tot wijziging van de doeleinden van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen besloten worden.
par. 2. Dezelfde regels als deze in par. 1 omschreven dienen te worden nageleefd bij ontbinding van de vereniging.
par. 3. Voor het uitsluiten van een lid is een meerderheid van twee derde der stemmen vereist en dienen minstens twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Register der beraadslagingen van de algemene vergadering
Art. 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van processen-verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden en belanghebbende derden zonder verplaatsing inzage kunnen nemen.
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand worden neergelegd bij de griffie en na neerlegging binnen de tien dagen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
Dit geldt eveneens voor benoeming, het ontslag of herroeping van bestuurders.

 

TITEL V. -- Intern reglement
Hoe en wanneer
Art. 21. De vereniging zal een intern reglement bespreken en invoeren, dat de dagelijkse werking en de nodige werkprocedures vastlegt waarbinnen de v.z.w. kan en dient te functioneren.
Wie
Art. 22. Het ontwerp-intern reglement wordt opgesteld door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van de v.z.w. Dit ontwerp wordt besproken en goedgekeurd door het bestuur, die het eenmalig voorlegt aan de algemene vergadering.
Wijzigingen
Art. 23. Telkens wanneer deze zich opdringen zullen deze voorstellen tot wijziging van het intern reglement telkens toegelicht worden aan het bestuur door de verzoeker ervan. Het bestuur zal hierover debatteren en beslissen, zonder de wijzigingen aan de algemene vergadering te moeten voorleggen.

TITEL VI. -- Begrotingen en rekeningen
Boekjaar
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Verantwoordelijkheid van het bestuur, goedkeuring door de algemene vergadering
Art. 25. Het bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze jaarlijks ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VII. -- Ontbinding, vereffening en toewijzing van het actief
Vereffenaar, publicatie, toewijzing van het actief
Art. 26. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.
De bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een vereniging met een gelijkaardig doel als deze.
Deze beslissing alsmede de naam, het beroep en adres van de vereffenaars zullen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

TITEL VIII. -- Residuaire regelingen
Art. 27. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, blijft het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing.

De Algemene vergadering bevestigt de benoemingen als bestuurder van de volgende leden:
Callaerts Guido, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem
De Sutter Filip, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
Gielkens Ann, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
L’Ecluse Annelies, Belg, Guido Gezellestraat 19 bus 2, 9470 Denderleeuw
Moens Geert, Belg, Parklaan 121, 9150 Bazel
Op de Beeck Hans, Belg, Stationsstraat 54, 2860 St. Katelijne-Waver
Van Boven Greta, Belg, E. Hertecantlaan 90, 9290 Berlare
Vandemeulebroeke Koen, Belg, Beekstraat 120, 8730 Oedelem
Van huffel Maria-Helena, Belg, E. De Jonghestraat 179, 2880 Bornem

De Algemene Vergadering bevestigt de aanduiding van:
 Maria-Helena Van huffel in de functie van voorzitter;
 Guido Callaerts in de functie afgevaardigd bestuurder;
 Guido Callaerts in de functie van secretaris en penningmeester.

Deze akte wordt door alle aanwezigen ondertekend.
(Volgen de handtekeningen.)